мэдээлэл

Баримтад оруулсан бүтээгдэхүүний тоог гараас өгөх

POS_AddMultiplier.gif

Сэтгэгдэл